Lord’s Prayers of the Philippines

 

Major languages of the Philippines include: TagalogIbanag, Ilocano, Itawes, as well as English.

The following table includes a line-by-line prayer in these languages:

 

Tagalog Ibanag   of Isabella Ibanag of Tuguegarao Ilocano  Itawes English
Ama   namin, sumasalangit Ka, Ama mi nga egga ta langi, Ama mi nga egga ta langi, Amami, nga addaka sadi langit, Ama mi nga hinnian kan langit, Our Father who art in Heaven,
Sambahin ang ngalan Mo. Marayaw paray i ngagam-mu. Madayaw dayaw nakuan i ngagam-mu. Madaydayaw kuma ti Naganmo. Madayadayaw zinan ya Ngahan mu. Hallowed be Thy Name.
Mapasaamin ang kaharian Mo. Maparattal paray i Pammagurem. Mappatul ka ta Pamagurem. Umay kuma ti pagariam. Mappatul ka zinan ngin kan ya utun. Thy kingdom come.
Sundin ang loob Mo Makua i urem Makua i urem Maaramid kuma ti pagayatam Makua zinan ya urem Thy will be done
Dito sa lupa, para nang sa langit. toye ta davvun ta kunne ta langi. Taw ta davvun anna ta langi. Kas sadi langit kasta met ditoy daga. kune na kuan ta lusak ana kan langit. On earth as in heaven.
Bigyan   Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw, Iddan nakami ta kanan nga mawag mi toye ta aggaw, Iddan nakami ta kanan nga mawag mi sangaw nga aggaw, Itedmo kadakam ita ti taraonmi iti inaldaw, Iddan mu ya kanan nga mawag mi kan yaw nga algaw, Give us today our daily bread,
At patawarin Mo kami sa aming mga sala, Pakoman nakami ta katagaruliam-mi, Pakoman nakami ta liwa liwa mi, Ket pakawanennakami kadagiti ut-utangmi, En pakoman mu ikami kan ya liwaliwat mi, And forgive us our trespasses,
Para nang pagpapatawad naming sa mga nagkakasala sa amin. Ta kunna na pamakoma mi ta nakaliwa nikami. Ta kunna na pamakoma mi y nakaliwa nikami. A kas met panamakawanmi Kadagiti nakautang kadakami. Nga kagitta ya nepammakoma mi kan ya nakaliwat ira kan ikami. As we forgive those who trespass against us.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, Arian nakami nga ipamavulun ta pangakkakka, Arian nakami nga ipamavulun ta marake, Ket dinakam iyeg iti pannakasulisog, Marim ipamavulun nga megiya kami kan tentasion, And lead us not into temptation,
At iadya Mo kami sa lahat ng masama. Ngem palliaran na kami ta Marakay. Ngem palliaran na kami ta Marakay. No di ket isalakannakami iti dakes. En palliaran mu ikami kan y Satanas. But deliver us from evil.
Amen Amen Amen Amen Amen Amen

Acknowledgment

Grateful thanks to Corrie de Boer and Mission Ministries Philippines, Inc – for so generously assisting with this translation.

Learn More

NHM Ministrants has embarked on a project to bring The Lord’s Prayer to the web in as many languages as possible. Click here to find more languages and Lord’s Prayer resources, including how to put on a multi-lingual event featuring the Lord’s Prayer in words and in song.

Categories Lord's Prayer | Tags: , , | Posted on February 2, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit