The Lord’s Prayer in Mandarin

Audio

Press “play” to listen to The Lord’s Prayer in Mandarin, as read by Annie Li. Mandarin encompasses varieties of Chinese dialects spoken across most of northern and southwestern China, and boasts nearly one billion native speakers.
[jwplayer player=”2″ mediaid=”4068″]

 

 


Video

Text

我們在天上的父,
願人都尊祢的名為聖,
願祢的國降臨,
願祢的旨意行在地上,
如同行在天上。
我們日用的飲食,
今日賜給我們,
免我們的債,
如同我們免了人的債,
不叫我們遇見試探,
救我們脫離兇惡,
[因為國度、權柄、榮耀,全是祢的,     直到永遠。]
阿們!

Pronouncing Mandarin

Wo men zai tian shang de fu… yuan ren dou zuen ni de ming wei sheng… Yuan ni de guo jiang lin…  yuan ni de zhi yi xing zai di shang, ru tong xing zai tian shang… Wo men ri yong de yin shi, jin ri tsi gei wo men… Mian wo men de zhai,  ru tong wo men mian le ren de zhai … Bu jiao wo men yu jian shi tan, jiu wo men tuo li xiung er. Yin wei guo du, chuan bing, rong yao, chuan shi ni de, zhi dao yong yuan. A-men.

Text/Transliteration/Translation

我們在天上的父,
Wo mên zai tiên shang de fu,
Our father in heaven,

願人都尊祢的名為聖,
Yüan rên dou gou ni de ming wei sheng,
Hallowed be Thy name,

願祢的國降臨,
Yüan ni de guo jiang lin,
Thy kingdom come,

願祢的旨意行在地上,
Yuan ni de zhi yi xing zai di shang,
Thy will be done on earth,

如同行在天上。
Ru tong xing zai tian shang.
As it is in heaven.

我們日用的飲食 今日賜給我們,
Wo mên ri yong de yin shi jin ri tsi gei wo mên
Our daily bread give us today,

免我們的債
Miên wo mên de zhai
Forgive our debts

如同我們免了人的債
Ru tong wo mên mian le ren de zhai,
As we forgive our debtors

不叫我們遇見試探,
Bu jiao wo mên yu jiên shi tan,
Lead us not into temptation,

救我們脫離兇惡,
Jiu wo mên tuo li xiung er.
Deliver us from evil.

[因為國度、權柄、榮耀,全是祢的,直到永遠。 ]
[Yin wei guo du, chüan bing, rong yao, chüan shih ni de, zhi dao yong yuan]

阿們!
Amen!

Learn More

NHM Ministrants has embarked on a project to bring The Lord’s Prayer to the web in as many languages as possible. Click here to find more languages and Lord’s Prayer resources, including how to put on a multi-lingual event featuring the Lord’s Prayer in words and in song.

Categories Lord's Prayer | Tags: , , , | Posted on April 27, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Comments are closed.