The Lord’s Prayer in Samoan

Audio

Press “play” to listen to The Lord’s Prayer in Samoan, as read by Tapuai Louis Vaili.


Video

Text

Lo matou Tamä e, oi le lagi,
ia paia lou suafa.
Ia o’o mai lou malo.
Ia faia lou finagalo, i le lalolagi e pei ona faia i le lagi.
Ia e foa’i mai ia te’i matou i le aso nei a matou mea’ai e tatau ma le aso.
Ia e fa’amagalo ia te’i matou ia matou agasala,
e pei ona matou fo’i ona matou fa’amagaloina atu
i e ua agaleaga mai ia te’i matou.
Aua fo’i e te ta’ita’iina i matou i le fa’aosoosoga,
a ia e lavea’i ia i matou ai le leaga.
Auä e ou le malo,
ma le mana, atoa ma le viiga,
e faavavau lava,
Amene.

Pronunciation and Translation

Pronunciation note: Readers of English will not find the actual Samoan too hard to follow, if they remember that G in Samoan is pronounced as “ng.”

Lo matou Tamä e, `o i le lagi,
Our father in heaven,

ia paia lou suafa.
hallowed be thy name.

Ia o’o mai lou malo.
May thy kingdom come.

Ia faia lou finagalo, i le lalolagi e pei ona faia i le lagi.
May thy will be done, on earth as it is in heaven.

Ia e foa’i mai ia te’i matou i le aso nei a matou mea’ai e tatau ma le aso.
Give us this day our daily bread.

Ia fa’amagalo ia te’i matou i a matou agasala,
And forgive us our trespasses,

e pei ona matou fo’i ona matou fa’amagaloina atu i e ua agaleaga mai ia te’i matou.
as we forgive those who trespass against us.

Aua fo’i e te ta’ita’iina i matou i le fa’aosoosoga.
And lead us not into temptation.

a ia e lavea’i ia i matou ai le leaga.

But deliver us from evil.

[Auä e ou le malo, ma le mana, atoa ma le viiga, e faavavau lava.
[For thine is the kingdom, and the glory and the power forever and ever.]

Amene.

Learn More

NHM Ministrants has embarked on a project to bring The Lord’s Prayer to the web in as many languages as possible. Click here to find more languages and Lord’s Prayer resources, including how to put on a multi-lingual event featuring the Lord’s Prayer in words and in song.

Categories Lord's Prayer | Tags: , , , | Posted on April 27, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Comments are closed.