The Lord’s Prayer in Tagalog

Audio

Press “play” to listen to The Lord’s Prayer in Tagalog, as read by Fe Gonzales.
[jwplayer player=”2″ mediaid=”4080″]


Video

Text

Ama namin, sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa, para nang sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw.
At patawarin Mo kami sa aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin
Sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan,
At ang kadakilaan, magpakailanman
Amen.

Text with Translation

Ama namin, sumasalangit Ka
Our Father who art in Heaven

Sambahin ang ngalan Mo
Hallowed be Thy Name

Mapasaamin ang kaharian Mo
Thy kingdom come

Sundin ang loob Mo
Thy will be done

Dito sa lupa, para nang sa langit.
Here on earth, as it is in heaven

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw.
Give us today our daily bread.

At patawarin Mo kami sa aming mga sala,
And forgive us our trespasses,

Para nang pagpapatawad naming
As we forgive

Sa mga nagkakasala sa amin.
those who trespass against us

At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso,
and do not lead us into temptation,

At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
But deliver us from evil.

Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan,
For thine is the kingdom and the power,

At ang kadakilaan, magpakailanman
And the greatness, forever

Amen.
Amen.

 

We hope you’ll enjoy our other offerings in major languages of the Philippines. So far, our offerings include: TagalogIbanag, Ilocano, Itawes, as well as English.    We also offer a side-by-side table, which can help for language learners – click here.  The table is a work in progress, so please be patient if you find there are still errors.

 

Learn More

NHM Ministrants has embarked on a project to bring The Lord’s Prayer to the web in as many languages as possible. Click here to find more languages and Lord’s Prayer resources, including how to put on a multi-lingual event featuring the Lord’s Prayer in words and in song.

Categories Lord's Prayer | Tags: , , , | Posted on April 27, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit